POKYNY
Airsoft je vojenská a športová tímová hra.
Účastníci hry musia byť mentálne stabilní, vo veku 15 a viac a akceptovať Pravidlá hry.

CIELE
Hry sa môžu zúčastniť dva alebo viac tímov, vyzbrojených a vybavených v súlade s Pravidlami hry. Hra sa hrá podľa navrhnutého scenára a v rámci ohraničeného poľa. Plány, ciele a trvanie hry, hranice bojového poľa, sú stanovené predtým, než hra začne, pravidlami každého scenára a tímov, ktoré sa hry zúčastnia. Hracie pole nezahŕňa stanoviská tímov. Pravidlá hry zakazujú umiestnenie stanovísk blízko bojovej zóny, alebo na inom mieste, kde by to mohlo ovplyvniť priebeh hry.
Cieľom hry je splniť úlohu zadanú scenárom. Biela zástava slúži na určenie tímu, alebo časti, ktorá kapituluje, alebo je súčasťou vyjednávača. Priebeh hry, splnenie úlohy, dodržanie pravidiel hry, je kontrolované neutrálnou osobou, vymenovanou zúčastnenými tímami. Rozhodnutia rozhodcu, založené na pravidlách hry, sú používané férovo a celoplošne a nemôže sa o nich diskutovať počas priebehu hry.
Hra je založená na zdravom rozume a úprimnosti každého hráča. Počas hry by nemal nastať nijaký nesúhlas medzi hráčmi. Hráči, ktorí sa začnú hádať počas hry, by mali opustiť hrací priestor a pokračovať v diskusii mimo hracieho poľa.

ZBRANE
Zbrane: v hre sa môžu používať vzduchové zbrane (iba z plastu alebo zliatiny), navrhnuté na priemyselnú výrobu, ktoré sa predávajú bez zákazov a sú uspôsobené na strieľanie 6 mm plastových Airsoft BB guľôčok. Podľa zbraní z chladnej ocele, sa môžu používať iba plastové alebo duralové repliky bez ostrých hrán a iných ostrí. Imitácia oceľových zbraní sa musí robiť na základe bezpečnostných opatrení a musí vylúčiť akúkoľvek možnosť poranenia.

OBLEČENIE A VYBAVENIE
V hre sa môže používať akékoľvek oblečenie a vybavenie vojenského typu z rôznych existujúcich na trhu alebo špeciálne vyrobených na tento zámer.
Všetci členovia tímu musia používať rozoznávacie značky za účelom identifikácie, do ktorého tímu patria. Aby sa zabránilo zmiešaniu civilistov, ktorí by sa nachádzali na hracom poli alebo blízko neho, v hre nie je povolené civilné oblečenie.
Počas hry je povinné mať správne bezpečnostné vybavenie. Zodpovednosť za akékoľvek zranenie, ktoré môže hráč utrpieť, má sám hráč, ktorý nedodržal toto pravidlo.

VYRADENÍ / MŔTVI HRÁČI
Hráč je vyradený akonáhle ho zasiahne guľôčka do ktorejkoľvek časti jeho tela alebo vybavenia. Odrazené strely sa nerátajú, ako aj zásah do jeho zbrane. Ak hráča zasiahne omylom niekto z jeho tímu, zásah sa vezme v úvahu. Ak sa iný hráč dotkne hlavy, krku alebo tela iného hráča zbraňou, je vyradený z hry. Vyradený hráč si musí dať červenú šatku okolo hlavy alebo krku a odísť na miesto, ktoré bolo určené pred začiatkom hry. Vyradený hráč nemôže poskytnúť jeho zbraň stále aktívnym hráčom, ani hovoriť s inými hráčmi (okrem iných vyradených), alebo dávať iné informácie o súperovi počas trvania hry.

ZAJATÍ HRÁČI
Ktorýkoľvek hráč môže byť zajatý. Zajatí hráči môžu byť vypočúvaní. Ak zajatý hráč odpovie na tri otázky správne, už nemôže byť vypočúvaný, ale musí byť oslobodený, so zbraňou a muníciou. Je zakázané držať hráča v zajatí viac ako jednu hodinu. Ak bol hráč vypočúvaný, má zakázané podávať informácie o súperovi, ktoré získal počas zajatia svojim aktívnym spoluhráčom. Na oslobodeného hráča sa môže útočiť až po tom, čo sa dostane na stranu svojich spoluhráčov.

NEBOJOVÍ HRÁČI
Ľudia, ktorí sa považujú za nebojových hráčov sú: pozorovatelia, obsluha kamier, atď.. Hráči (bez ohľadu na to, z ktorého tímu), ktorí opustia hru za účelom riešenia problému, si musia nasadiť červenú šatku okolo hlavy alebo krku. Ak si ju nedajú, nesie hráč, ktorý nerešpektoval toto pravidlo, celkovú zodpovednosť za akékoľvek zranenie, ktoré môže utrpieť. Hráči sa musia chovať slušne k divákom hry, ktorí sa náhodou ocitnú na hracom poli alebo blízko neho. V prípade konfliktu, je prísne zakázané použiť násilie za účelom vyriešenia problému.

OBMEDZENIA
Je zakázané zúčastniť sa hry bez bezpečnostného vybavenia.
Je zakázané strieľať na hráčov, ktorí majú červenú šatku, na ľudí, ktorí sa nezúčastňujú hry (pozorovatelia, atď.), ako aj na zvieratá.
Je zakázané vyjasňovať nedorozumenie hráčov počas hry v rámci hracieho poľa.
Osoby pod vplyvom alkoholu majú zakázané zúčastniť sa hry.

ZÁVÄZKY HRÁČA
Pokiaľ hráč poruší pravidlá hry, hlavne ak bude prichytený pri podvádzaní, môže byť napomenutý inými hráčmi a v niektorých prípadoch aj vylúčený z hry.